Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 39
Rank B.Kim
Số Skin 27
200,000đ
Số Tướng 52
Rank K.Rank
Số Skin 59
400,000đ
Số Tướng 36
Rank K.Cương
Số Skin 33
200,000đ
Số Tướng 31
Rank K.Cương
Số Skin 24
150,000đ
Số Tướng 28
Rank Vàng
Số Skin 12
120,000đ
Số Tướng 32
Rank B.Kim
Số Skin 32
250,000đ
Số Tướng 30
Rank B.Kim
Số Skin 31
200,000đ
Số Tướng 37
Rank K.Cương
Số Skin 30
200,000đ
Số Tướng 104
Rank K.Rank
Số Skin 151
1,500,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Rank
Số Skin 32
250,000đ
Số Tướng 37
Rank K.Rank
Số Skin 38
400,000đ
Số Tướng 63
Rank K.Rank
Số Skin 56
600,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 25
400,000đ
Số Tướng 37
Rank B.Kim
Số Skin 30
300,000đ
Số Tướng 32
Rank K.Cương
Số Skin 26
150,000đ
Số Tướng 34
Rank K.Rank
Số Skin 18
200,000đ
Số Tướng 32
Rank K.Rank
Số Skin 22
150,000đ
Số Tướng 34
Rank K.Cương
Số Skin 23
150,000đ
Số Tướng 77
Rank K.Cương
Số Skin 75
600,000đ
Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 51
500,000đ